Wij

7.1.0

vitaliteit.eindhoven.site

Bezoeker Goedemorgen,


Een epidemie, vaak met blijvend letsel, waar je niemand over hoort. Dat is het vallen bij oudere mensen.

De meeste ouderen zien een val-incident niet als een gezondheidsprobleem, maar als bij de leeftijd behorend. Valpreventie verdient meer aandacht bij de oudere populatie. Het is niet het meest sexy onderwerp, maar kan veel meer gezondheidswinst en levensvreugde opleveren dan ingewikkelde operaties of langdurige behandelingen.

Met een vitaliteits programma willen we hier wat aan doen in en voor onze stad te beginnen bij ons zelf: de Achtse gemeenschap waar de leeftijds groep 65+ ruim een kwart van de populatie uitmaakt is bereid om met de ketenpartners een proefproject te starten

Om de opzet van een dergelijk programma en de ervaringen goed vast te leggen hebben we gekozen om dit te doen middels een website. Hierdoor hebben alle keten partners toegang tot en kunnen bijdragen aan hetzelfde draaiboek.

Een uitrol van het programma naar een andere wijk wordt op die wijze goed gewaarborgd.


Initiatiefnemer en eigenaar van deze website met zijn contact informatie

Eigenaar van deze website
Eigenaar van deze website https://vitaliteit.eindhoven.site is Vereniging Achtse Belangen
Correspondentie adres
Vereniging Achtse Belangen
Gebruik uitsluitend de contact pagina
Bezoekadres adres
Achtse Belangen
p/a Lekstraat 4 Eindhoven
Contact Informatie

Voor contacten gebruik bij voorkeur de Contact pagina.

Vereniging Achtse Belangen
06 11 779 397

Gebruik de telefoon uitsluitend in die urgente gevallen waar ander contact niet passend is.Door deze website te raadplegen en kennis te nemen van de geboden informatie, verklaart u zich automatisch akkoord met het onderstaande. (n.b. de privacy voorwaarden geven informatie over de wijze waarop deze website cookies gebruikt)

Publicatie Voorwaarden

Publicatie Voorwaarden

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van Achtse Belangen alsmede de hierin vervatte informatie en te genereerde documenten, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd'Disclaimer') van toepassing. Achtse Belangen verzoekt u deze disclaimer goed te lezen.

Door de website van Achtse Belangen (vitaliteit.eindhoven.site) te raadplegen en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich automatisch akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van deze website

Achtse Belangen biedt deze website en de inhoud 'as is' aan. De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Achtse Belangen neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is. Ondanks alle zorgvuldigheid in de samenstelling van de content van haar website, kan Achtse Belangen niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie.

Achtse Belangen beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland voor zijn activiteiten in Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie en producten ook passend zijn of geschikt zijn voor gebruik en / of verkoop in andere landen.

Achtse Belangen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Vanzelfsprekend zal Achtse Belangen er alles aan doen om zijn website voor de gebruiker beschikbaar te houden.

Achtse Belangen genereert documenten en teksten automatisch, vaak op basis van verstrekte parameters, die soms te beperkt zullen blijken te zijn, en kunnen dus niet bepalen of het gegenereerde past bij uw specifieke situatie. Wij kunnen geen claims accepteren aangaande fouten en onvolledigheden in de gegenereerde documenten en teksten

De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Sommige delen van onze website zijn alleen toegankelijk na identificatie door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij moeten steeds geheimgehouden worden en op een veilige plaats bewaard worden. In geval van verlies, diefstal, openbaarmaking of misbruik van gebruikersnamen in combinatie het wachtwoord (of het vermoeden ervan) dient u Achtse Belangen hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de gebruikersnamen en de wachtwoorden zijn te allen tijde voor rekening van de houder van de gebruikersnaam.

Websites van derden

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Achtse Belangen de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen rekening en risico; Achtse Belangen wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Achtse Belangen controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Achtse Belangen, respectievelijk de relevante rechthebbenden, behouden zich alle rechten voor (waaronder in ieder geval auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website technologie, de gepresenteerde informatie (waaronder in ieder geval teksten, grafisch materiaal en logo's). Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, is het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) pagina's van deze website niet toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Achtse Belangen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Achtse Belangen op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.

Achtse Belangen aanvaardt onder andere geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld;
  3. het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Achtse Belangen of aan u;
  4. het al dan niet functioneren van deze website en misbruik van de website;
  5. het verlies van gegevens;
  6. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld;
  7. aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en werknemers van Achtse Belangen en voor derden die door Achtse Belangen zijn ingeschakeld.

In geval van oneigenlijk gebruik van deze website is de websitebezoeker te allen tijde aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Toepasselijk recht

Op deze website (vitaliteit.eindhoven.site) en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank te ’s-Hertogenbosch is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die ontstaan in verband met (het gebruik van) deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Wijzigingen

Achtse Belangen behoudt zich het recht voor de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling de informatie verstrekt via deze website en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst gewijzigd 11/10/2023

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Door het raadplegen en gebruiken van deze website verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van dit 'privacy statement'.

Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverzameling en gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van 'cookies' en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverzameling

Bij het bezoek aan deze website kunnen er persoonsgegevens van u verzameld worden. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. Achtse Belangen waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacy statement.

Gegevensverwerking

Achtse Belangen verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in verband met zijn doelstelling, om u te informeren en diensten te verlenen die voor u van belang kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot gebruik en of waardering bij te houden.

Op de wijze waarop Achtse Belangen persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze website en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Gerard Smelt is de Functionaris Gegevensbescherming hij is voor dit doel te bereiken via gerard.smelt@contracthulp.nl

Bijzondere persoonsgegevens

Achtse Belangen verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens via deze website. Mocht Achtse Belangen dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw systeem geplaatst kunnen worden. Een cookie maakt het gebruik van een website eenvoudiger en heeft dus een direct nut voor u.

Wij gebruiken deze cookies niet voor promotionele doeleinden.

U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Indien u de cookies accepteert, zullen deze voor langere tijd in uw computer blijven, tenzij u ze verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; contact met Achtse Belangen

Op uw verzoek zal Achtse Belangen uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen indien de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Als u vragen hebt over dit privacy statement kunt u contact opnemen met Achtse Belangen via Vereniging Achtse Belangen of het contactformulier.

Wijzigingen

Achtse Belangen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling de informatie verstrekt via deze website en deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst gewijzigd 11/10/2023 

Deze website is gebaseerd op de technologie van LEPTON CMS 7. De LEPTON Core is beschikbaar gesteld onder GNU General Public License. De additionele LEPTON gebaseerde modules, templates en illustraties en andere downloads zijn beschikbaar gesteld onder verschillende licentie modellen.Alle rechten voorbehouden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de website-eigenaar en / of de respectievelijke eigenaren die dit materiaal voor deze website beschikbaar hebben gesteld.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, is het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) pagina's van deze website niet toegestaan.